Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym ustala się regulamin świadczeni usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) tryb postępowania reklamacyjnego,

d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej unico-kominki.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z jego treścią

§ 2

Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

1) dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy

2) zamów wycenę

3) informacje o posiadanej ofercie, porady z zakresu tematyki działalności firmy, informacje o realizacji projektów unijnych

§3

Definicje

Poniżej określone terminy mają następujące znaczenie:

1. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu,

2. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną

3. usługi – te które świadczone są drogą elektroniczną,

4. serwis – to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim i za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet,

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca

1. Warunkiem prawidłowego użytkowania systemu teleinformatycznego Usługodawcy niezbędne jest zainstalowanie między innymi takich przeglądarek internetowych jak:

– Google Chrome

– Mozilla Firefox

– Internet Explorer

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o oświadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Na podstawie w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a także takich działań, które powodują zakłócenia lub też uszkodzenia serwisu. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do danych w przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę. . Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron

§ 6

Polityka prywatności ( dane osobowe)

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach. Realizując ww. cele

Usługodawca może w granicach obowiązującego prawa powierzać dane osobowe Klienta do

przetwarzania (np. kurierzy, obsługa płatności).

6. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. W sprawach świadczonych usług Usługobiorca ma prawo składania reklamacji.

2. Reklamacje składa się pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy

3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu

§8

Postanowienie końcowe

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia

bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem: unico-kominki.com

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.